Currículum

Currículum

Josep Rius i Camps nasqué a Esparreguera el 15 de juny de 1933

Estudis d’Humanitats en el Seminari Menor de la Conreria (Tiana) (1946-1950)

Estudis de Filosofia en el Seminari Conciliar de Barcelona (1950-1953)

Estudis de Teologia en el mateix Seminari (1954-1957)

Ordenació de prevere el 21 de setembre de 1957

Estudis Complementaris de Teologia en la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma (1957-1959)

Llicenciatura en Teologia per la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma (1959)

Pràctiques didàctiques en el Seminari Menor de la Conreria (1959-1960)

Cursets de Doctorat en la PUG de Roma (1960-1961)

Estudis de Teologia Oriental en el Pontifici Institut Oriental de Roma (1960-1963)

Llicenciatura en Teologia Oriental (1963)

Becari de la Fundació «Alexander von Humboldt-Stiftung» per a la recerca científica en el marc del «Seminar für Alte Kirchengeschichte» de la «Katholisch-Theologische Fakultät» de la Universitat de Münster (Alemanya Federal) durant els anys 1963-1966

Doctorat en Ciències Eclesiàstiques Orientals pel Pontifici Institut Oriental de Roma (1968), sota la direcció del P. Antonio Orbe

Convalidació («Nostrifizierung») del títol de Doctor per la «Katholisch-Theologische Fakultät» de la Universitat de Münster (3.07.1968) amb validesa oficial per a la República Federal d’Alemanya

Publicació de la tesi doctoral: El dinamismo trinitario en la divinización de los seres racionales según Orígenes (Orientalia Christiana Analecta 188), Roma 1970

Professor de Teologia Oriental a la Facultat de Teologia de Barcelona (Secció St. Pacià) (1967-1969)

Professor Assistent a la Càtedra d’Història de l’Església Antiga i Patrologia de la Universitat de Münster (1969-1971)

Professor Invitat de Patrologia Oriental en el Pontifici Institut Oriental de Roma (1970-1979)

Professor Invitat de Patrologia Grega en l’Institut Patrístic «Augustinianum» de Roma (1971-1979)

Professor Adjunt a la Càtedra de Teologia Dogmàtica i Oriental de la Facultat de Teologia de Barcelona (1971); professor Agregat (1973); professor Ordinari (1978)

Fundador i Director de la «Revista Catalana de Teologia» (a partir de l’any 1975)

Membre de l’Associació de Teòlegs Catalans

Membre de l’Associació Bíblica de Catalunya

Membre de la «Asociación Bíblica Española. Institución San Jerónimo» (1979)

Rector de la parròquia de Sant Pere de Reixac de la diòcesi de Barcelona (1980)

Membre fundador de l’equip de recerca «Lectura del Nuevo Testamento» (1980)

Director del Seminari de Teologia dels Escriptors Pre-nicens (1982)

Ajut a la recerca de la CIRIT de la Generalitat de Catalunya (1984) per a la realització del treball: «Dues macroestructures lucanes (Lc 6,12-9,50 i 9,51-19,46). Estudi analític i de síntesi»

Membre del «Consejo de Asesores» de la revista «Filología Neotestamentaria» (1988)

Membre de la Fundació Bíblica Catalana (1999)

Membre de la «Studiorum Novi Testamenti Societas» (SNTS), 2003

Professor Emèrit de la Facultat de Teologia de Catalunya, 2003

 

Activitats científiques

Comunicació sobre «La suerte final de la naturaleza corpórea según el Peri Arkhôn de Orígenes» en la «Sixth International Conference on Patristic Studies», Oxford, setembre, 1971

Ponència sobre «La doble presencia de Cristo, como Logos y como Sabiduría, según Orígenes» en la «XXXI Semana Española de Teología», Madrid, setembre, 1982

Ponència sobre «Orígenes y su reflexión sobre la Trinidad» en el VII Simposio Internacional de Teología Trinitaria», Salamanca, 1972

Organitzador, juntament amb el P. Henri Crouzel, del «I Colloque Origénien de Montserrat», Montserrat, 1973

Ponència sobre «Orígenes y Marción» en el «I Colloque Origénien de Montserrat»

Ponència sobre «Los carismas en la Escritura» en el «X Simposio Internacional de Teología Trinitaria», Salamanca, 19757

«Master Theme» sobre «Die Pseudoklementinen. Philologische Grundlagen für eine neue Interpretation» dirigit a Oxford amb motiu de la «Seventh International Conference on Patristic Studies», 8-13 setembre, 1975

Ponència sobre «Sucesión y ministerios en las Pseudoclementinas» en el «IX Simposio de Teología del Sacerdocio», Burgos, 1976

Comunicació sobre «Les cartes autèntiques d’Ignasi, el bisbe de Síria» amb ocasió de les XVII Jornades de Biblistes Catalans, Lloret de Mar, 1978

Assistència a l’«VIII Asamblea General de la Institución San Jerónimo», Salamanca, 1979, de la qual passa a ser membre de dret

Ponència presentada al «Colloquio su l’antropologia di Origene e dei Cappadoci: Archê e Telos. Analisi storico-religiosa» sobre «Intento de valoración de la hipótesis origeniana sobre el fin último», Milà, maig, 1979

Conferència pública pronunciada a Oxford amb motiu de la «Eighth International Conference on Patristic Studies» sobre «Die echten Briefe des Märtyrerbischofs Ignatius (Röm., Mg*., Tr*. und Eph*), wiederhergestellt aus den sieben Ignatius-Briefen der mittlerer Rezension», setembre, 1979

Ponència sobre «El devenir de la teología y el método histórico en algunos escritores prenicenos» llegida en el «I Symposion de Teología Histórica», València, maig, 1980

Participació en la «IX Asamblea General de la Institución San Jerónimo», Granada, 1981

Ponència sobre «Cuestiones sobre la doble obra lucana. Estado de la cuestión» presentada en les II Trobades de l’equip «Lectura del Nuevo Testamento», La Herradura (Granada), setembre, 1981

Ponència sobre «El plaer en les comunitats gnòstiques» presentada a les Jornades de Teòlegs Catalans, Salou, desembre, 1981

Participació en la III Trobada de l’equip «Lectura del Nuevo Testamento», La Herradura (Granada), setembre, 1982

Direcció de la Taula Rodona sobre «El Concilio I de Constantinopla y el Espíritu Santo» en el «XVII Simposio de Teología Trinitaria», presentant una ponència sobre «Visión actual del `Filioque’ en la teología ortodoxa», Salamanca, octubre, 1982

Participació en les XXI Jornades de Biblistes Catalans amb una comunicació sobre «Lc 10,25-18,30: Una perfecta estructura concèntrica dins la Secció del Viatge (9,51-18,30)», Lloret de Mar, desembre, 1982

Participació en la «XI Asamblea General de la Institución San Jerónimo», Avila, pasqua, 1983

Participació en la IV Trobada de l’equip «Lectura del Nuevo Testamento», centrada en l’avantprojecte d’un comentari exegètico-teològic a l’evangeli de Marc, agost, 1983

«Master Theme» dirigit a Oxford amb motiu de la «Ninth International Conference on Patristic Studies» sobre «Die Ignatiusfrage im Kreuzfeuer der Kritik», 5-10 setembre, 1983

Participació en les XXII Jornades de Biblistes Catalans sobre «Universalisme i particularisme» amb una ponència titulada «D’una comunitat amb base jueva a una comunitat amb base pagana», Lloret de Mar, desembre, 1983

Participació en la V Trobada de l’equip «Lectura del Nuevo Testamento», La Herradura (Granada), agost, 1984

Participació en la XII Assemblea General de la Institució Bíblica Espanyola, Valladolid, setembre, 1984

Conferència sobre «Fonts i formes del pensament origenià» pronunciada en el marc de les «VI Jornades de Filosofia», Barcelona, Arxiu de la Corona d’Aragó, 26-28 març, 1985

Participació en la VI Trobada de l’equip «Lectura del Nuevo Testamento», La Herradura (Granada), agost, 1985

Ponència sobre «¿Subordinacianismo en Orígenes?» en el marc del «4. Internationales Origeneskolloquium», Innsbruck, 2-7 setembre, 1985

Ponència sobre «Estructuras y figuras editoriales en la doble obra lucana» en el marc del «II Simposio Bíblico Español», Còrdova, 15-18 setembre, 1985

Ponència presentada en les «II Jornadas teológicas de la Asociación de Teólogos Juan XXIII» sobre «Diversificación de los ministerios en el área siro-helenista: de Ignacio de Antioquía a las Constituciones Apostólicas», Madrid, 3-5 abril, 1986

Ponència sobre «Jesús, el pueblo de Dios y la Iglesia, según Lucas-Hechos», llegida en el «VI Congreso de Teología», Madrid, 10-14 setembre, 1986

Participació en la VII Trobada de l’equip «Lectura del Nuevo Testamento», La Herradura (Granada), agost, 1986

Participació en el Seminari sobre «Los orígenes del cristianismo» en el marc de les «II Jornadas Bíblicas Nacionales», Burgos, 14-17 setembre, 1986

Participació en la trobada d’ex-becaris de la Fundació «Alexander von Humboldt» a Salamanca, 28-30 de maig, 1987

Participació en el «II Seminario de Análisis Semántico aplicado a la lengua griega», Còrdova, 6-11 juliol, 1987

Ponència («Master Theme») sobre «Los diversos estratos redaccionales del Peri Archon de Orígenes» i comunicació sobre «Arcaísmos en las Cartas auténticas de Ignacio», en el marc de la «X International Conference on Patristic Studies», Oxford, 24-29 agost, 1987

Participació en el seminari sobre «Los orígenes del cristianismo» en el marc de les «III Jornadas Bíblicas Nacionales», Madrid, 15-17 setembre, 1987

Participació en les «Jornades de l’Associació Bíblica de Catalunya», Lloret de Mar, 28-30, 1987

Dissertació sobre «La figura de Pedro en la doble obra lucana» en el seminari sobre «Los orígenes del cristianismo» de l’«Asociación Bíblica Española, XVII Asamblea General», Múrcia, 20-22 setembre, 1988

Participació en la «I Reunion de Travail sur la Littérature Pseudo-Clémentine», Bosey-Céligny (Genève), 30-31 mars, 1989

Ponència sobre «Orígenes frente al desafío de los gnósticos» llegida en el «Colloquium Origenianum Quintum», tema «Origen and Philosophy», Boston College, Chesnut HilL-Massachusetts (U.S.A.), 14-18 agost, 1989

Ponència sobre «La figura de Pedro en los Hechos de los Apóstoles» llegida en el seminari sobre «Los orígenes del cristianismo» de l’«Asociación Bíblica Española, XVIII Asamblea General, Madrid, 12-15 setembre, 1989

Participació en la «II Réunion de Travail sur la Littérature Pseudo-Clémentine», Dole (França), 19-21 juny, 1990

Participació en el «I Encuentro sobre Filosofía de la Religión», Madrid, 26 octubre, 1990

Participació en les «XXIX Jornades de l’Associació Bíblica de Catalunya», Lloret de Mar, 27-29 desembre, 1990

Participació en el seminari «Dios y la Iglesia» tingut a El Escorial en el marc del cursos d’estiu de la Universidad Complutense, sobre el tema «Restauración de Israel e iglesia cristiana. Dos proyectos contrapuestos», 22-26 juliol, 1991

Participació en la «XI International Conference on Patristic Studies», Oxford, 19-24 agost, 1991

Ponència sobre «La prioridad del Evangelio de las Señales (Jn) respecto a la doble obra lucana (Lc-Hch)» llegida en el seminari sobre «Los orígenes del cristianismo» en el marc de la «XX Asamblea General de la Asociación Bíblica Española», Toledo, 16-20 setembre, 1991

Participació en les «XXX Jornades de l’Associació Bíblica de Catalunya», Lloret de Mar, 2-4 gener, 1992

Participació en la «Réunion de Travail sur la Littérature Pseudo-Clémentine», Dole (França), 26-28 juny, 1992

Comunicació sobre «Pablo y el grupo de “nosotros” en Filipos: dos proyectos de evangelización en conflicto», llegida en el «IV Simposio Bíblico Español», Granada, 7-10 setembre, 1992

Ponència sobre «Estructuració del gran tríptic de conversions d’Ac 8,4-11,14» en les «XXXI Jornades de l’Associació Bíblica de Catalunya», Lloret de Mar, 28-30 desembre, 1992

Direcció del seminari sobre «La aportación de Lc-Hch al desarrollo del cristianismo primitivo», juntament amb A. del Agua, en el marc de la «XXII Asamblea General de la Asociación Bíblica Española», Santiago de Compostela, 14-16 setembre, 1993

Ponència sobre «El discurs de Pere davant Corneli, interromput per l’Esperit Sant» en les «XXXII Jornades de l’Associació Bíblica de Catalunya», Lloret de Mar, 27-29 desembre, 1993

Participació en la trobada Bisbes-Teòlegs, Barcelona (Tibidabo), 3 febrer, 1994

Comunicació sobre «El primer Concili de l’església: lliçons eclesials del Concili de Jerusalem», llegida en el IIIer. Col·loqui de professors de les Facultats de Teologia de Toulouse i de Catalunya sobre «El camí de l’Església: la sinodalitat», 9-10 abril, 1994

Comunicació sobre «d(5)-Ac du Codex de Bèze présuppose un substrat grec divers de D(05)-Ac et montre des tendances d’harmonisation avec le TA» presentada en el primer «Colloque International sur le Codex de Bèze», Lunel (França), 27-30 juny, 1994

Ponència sobre «Cuatro paradigmas del Pentateuco refundidos en los Hechos de los Apóstoles» presentada en la «XXIII Asamblea General de la Asociación Bíblica Española», Sigüenza, 20-22 setembre, 1994

Participació en el «Congreso Internacional Investigación e Industria y IV Asamblea de la Asociación de Ex-becarios Alexander von Humboldt España», Granollers, 5-9 octubre, 1994

Ponència sobre «Heretgia i ortodòxia en l’església primitiva» presentada en les «XXXIII Jornades de l’Associació Bíblica de Catalunya», Lloret de Mar, 28-30 desembre, 1994

«Master Theme» sobre «El protognosticismo de los Docetas en los escritos joánicos (Jn, 1Jn), lucanos (Lc, Hch) e ignacianos (IEph, ITr e ISm)», desenvolupat en el marc de la «XII International Conference on Patristic Studies», Oxford, 21-26 agost, 1995

Direcció de l’Aula 3, «Mestissatge i sincretisme en el Meditterrani», en el si del Congrés «La Bíblia i el Mediterrani», Barcelona, 18-22 setembre, 1995

Comunicació sobre «La compareixença de Pau davant l’Areòpag d’Atenes. Primer contacte del cristianisme amb la filosofia grega» presentada en el Congrés «La Bíblia i el Mediterrani», Barcelona, 18-22 setembre, 1995

Lliçó sobre «Die Anfänge des Frühgnostizismus der Doketen. Die Schriften des Ignatius, “Missing link” zwischen den kanonischen Evangelien und den christlichen gnostischen Systemen, en «Erasmus 1995-1996. Psicoanàlisi i interpretació de textos», Facultat de Teologia de Catalunya, 26 febrer-1 març 1996

Membre del Jurat de la tesi doctoral de María Dolores Garrido, «Las Homilías In Hexaemeron de Basilio de Cesarea: ¿Una respuesta a la política religiosa del emperador Juliano?, defensada a l’Université Catholique de Louvain, 9 de maig 1996

Cicle de conferències sobre «Lucas-Hechos: una obra única, pensada y escrita en dos volúmenes», amb motiu de la «9a. Escuela de Verano. Instituto “San Pío X”. Madrid», juliol 1996

Conferència sobre «La irrupción del Espíritu Santo en los Hechos de los Apóstoles (Pentecostés y Cornelio)», pronunciada durant el «Primer Curso de Verano de la Fundación Epsilon», Aguadulce (Almería), 25 i 26 juliol 1996

Curs-seminari de postgrau sobre «Los Hechos de los Apóstoles. Aspectos metodológicos y de crítica textual», facilitat per la CONICYT (Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica) en la seva modalitat d’Intercanvis Internacionals, sostingut en la Facultat de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, agost-setembre 1996

Ponència sobre «Valor de les minivariants del Còdex D en el llibre dels Fets dels Apòstols», presentada en les XXXV Jornades de Biblistes de Catalunya, Lloret de Mar, 2-4 gener 1997

Lliçó sobre «El mite valentinià i l’explicació de la Trinitat en Orígenes» (en alemany), en «Erasmus 1996-1997: Psicoanàlisi i interpretació de textos religiosos: `La faç obscura del sagrat’», Groninguen (Holanda), 1-8 gener 1997

Seminari compartit amb Giulia Sfameni Gasparro, «Lo status quaestionis degli studi sul De Principiis. Verso una nuova edizione critica», Roma (Itàlia), Università Pontificia Salesiana, 3 de març de 1997

Ponència presentada en «The First Birmingham Colloquium on the Text Critical Study of the New Testament», amb el títol «The Use Made of the Book of Joel (2:28-32a) in Peter’s Speech, Acts 2:14-21: A comparison of the Manuscript Traditions», Birmingham (Inglaterra), 14-17 abril 1997

Membre del Jurat de tesi doctoral, Madrid 20-21 de maig 1997

Participació en la «X Escuela de Verano para educadores de la fe», curs sobre «Lucas-Hechos: una obra compuesta por Lucas en dos volúmenes. Perfil de Juan “Marcos” y de José “Bernabé”», Instituto Superior de Ciencias Religiosas y Catequéticas “San Pío X”, Madrid, 30 juny-11 juliol 1997

Participació en el «XVII Congrès ACFEB» (Lille 1997), «Figures de David à travers la Bible», Lille (França) 1-5 setembre 1997

Conferència sobre «Comunión y Misión: el “Concilio de Jerusalén”», en «Ciclo I: Orígenes del Cristianismo Primitivo», Santander, 4 de novembre de 1997

Participació en la «XI Escuela de Verano para educadores de la fe», curs sobre «Pasajes entrecruzados de Lucas-Hechos, un “evangelio” en forma de díptico», Instituto Superior de Ciencias Religiosas y Catequéticas “San Pío X”, Madrid, 6-10 juliol 1998

Direcció del «Curso de Verano de la Asociación Bíblica Española» sobre «Lucas. Un Evangelio en forma de díptico (Lc // Hch)», Fets dels Apòstols I (Ac 1-12), Santander 13-17 de juliol 1998

Participació en les «XI Jornadas Bíblicas» de la «Asociación Bíbica Española», Ciudad Real, 9-11 setembre 1998

Conferència sobre «El Dios de los pobres en las primeras comunidades cristianas», en «VIII Jornadas Teológicas (15 al 17 de marzo de 1999)», Centro de Estudios Teológicos de Sevilla

Participació en la reunió de la «Associazione Biblica Italiana, 8th Convention of New Testament Studies. The Acts of the Apostles: Historiography and Biography», Torreglia (Padova), 6-8 setembre 1999

Participació en les «XII Jornadas Bíblicas» de la «Asociación Bíblica Española», Avila, 9-11 setembre 1999

Participació en la «XIII Escuela de Verano para educadores de la fe», curs sobre «Marcos, un Evangelio en proceso de formación», Instituto Superior de Ciencias Religiosas y Catequéticas “San Pío X”, Madrid, 3-7 juliol 2000

Ponència sobre «Les obstacles posés par Jésus et le Saint Esprit à la mission de Paul, selon le codex de Bèze», en el Col·loqui Internacional sobre «Le texte du Nouveau Testament et ses témoins avant 200», Lille, 10-13 de juliol 2000

Direcció del «Curso de Verano de la Asociación Bíblica Española» sobre «Lucas. Un Evangelio en forma de díptico (Lc // Hch)», Fets dels Apòstols II (Ac 13-28), Santander 17-21 de juliol 2000

Participació en les «XIII Jornadas Bíblicas de la Asociación Bíblica Española» sobre «La inspiración profética», Tarazona, 11-13 setembre 2000

Participació en la «XIV Escuela de Verano para educadores de la fe», curs sobre «La progresiva formación del Evangelio de Marcos: Análisis de la primera redacción», Instituto Superior de Ciencias Religiosas y Catequéticas “San Pío X”, Madrid, 2-6 juliol 2001

Participació en els «Cursos de Verano de El Escorial», seminari sobre «Biblia y Helenismo. La influencia del pensamiento griego en la formación del Cristianismo», ponència: «Confrontación en la iglesia primitiva: el círculo hebreo y el helenista en la obra de Lucas (Evangelio y Hechos de los Apóstoles», San Lorenzo de El Escorial, 13-17 agost 2001

Participació en el Cicle Ramon Llull, «El futur del cristianisme. El pensament teològic als inicis del segle XXI», ponència: «El pluralisme de les comunitats primitives en l’obra de Lluc i la seva actualitat», 2-25 octubre 2001.

Participació en les Jornades sobre «Religión y filosofía en la historia del pensamiento», ponència: «El gran fracaso de Pablo en el Areópago de Atenas», 25 febrer 2002

Direcció de la «IX Settimana Studi Biblici», sobre «Da Gerusalemme ad Antiochia», Centro Studi Biblici «G. Vannucci», Montefano (Italia) 8-13 juliol 2002

Participació en el «Society of Biblical Literature International Meeting; Cambridge, England; 20-25 July, 2003», amb la comunicació: «The Gradual Awakening of Paul’s Awareness of his Mission to the Gentiles»

Participació en la «Studiorum Novi Testamenti Societas, 59th General Meeting; Barcelona; 3-7 August 2004», amb la comunicació presentada al Seminari sobre Crítica Textual del Nou Testament, en col·laboració amb J. Read-Heimerdinger: «A Presentation of the Message of Acts in Codex Bezae»

Participació en «The Fourth Birmingham Colloquium on the Textual Criticism of the New Testament; Birmingham, England; 18-21 April 2005», comunicació: «Encuesta (Quest) sibre las vv.ll. de D05 marcadas com p) en el aparato crítico de 27GNT y la Synopsis»

Conferència pronunciada en les «XVII Jornadas de la Asociación Bíblica Española, Ourense, 12-15 septiembre 2005» sobre el tema general «En los orígenes del cristianismo»

 

Publicacions científiques

a) Llibres

Rius-Camps, El dinamismo trinitario en la divinización de los seres racionales según Orígenes (Orientalia Christiana Analecta 188 = XPRICTIANICMOC 2), Roma 1970, XV + 512 pp.

Origeniana. Premier Colloque International des études origéniennes (Montserrat, 18-21 septembre 1973), dirigit per Henri Crouzel-Gennaro Lomiento-Josep Rius-Camps, Bari 1978, 783 pp.

Nou Testament, traducció catalana de Josep Rius i Camps, Joan Vergés i Rosa Porter, amb la col·laboració de Josep Ruaix, Madrid: Cristiandad, 1978, 783 pp.

Rius-Camps, The Four Authentic Letters of Ignatius, the Martyr. A Critical Study based on the Anomalies Contained in the Textus Receptus (XPRICTIANICMOC 2 = Orientalia Christiana Analecta 213), Roma 1979 (1980), 413 pp.

El Evangelio de Juan. Análisis lingüístico y comentario exegético per Juan Mateos i Juan Barreto, amb la col·laboració d’Enrique Hurtado, Josep Rius-Camps i Angel Urbán, Madrid: Cristiandad, 1979, 1094 pp.

Rius-Camps, El camino de Pablo a la misión de los paganos. Comentario lingüístico y exegético a Hch 13-28, Madrid: Cristiandad, 1984, 315 pp.

Rius-Camps, El Peri Archon d/Orígenes. Radiografia del primer tractat de teologia dogmàtico-sapiencial, Barcelona 1985, 87 pp.

Orígenes. Tractat sobre els Principis. Introducció i edició a cura de J. Rius-Camps (Col·lecció de textos filosòfics 49), Barcelona: Laia, 1988, 438 pp.

Rius-Camps, De Jerusalén a Antioquía. Génesis de la iglesia cristiana. Comentario lingüístico y exegético a Hch 1-12, Córdova: El Almendro, 1989, 390 pp.

Rius-Camps, L’èxode de l’home lliure. Catequesi de Reixac sobre l’Evangeli de Lluc, Barcelona: Claret, 1989, 198 pp. (Segona edició ampliada), Barcelona: Claret, 1993, 223 pp.

Rius-Camps, El Éxodo del hombre libre. Catequesis sobre el Evangelio de Lucas, trad. cast. notablement ampliada, Córdoba: El Almendro, 1991, 364 pp.

Rius-Camps, Lesodo dell/uomo libero. Catechesi sul vangelo di Luca, trad. ital. de Bruno Pistocchi, Roma: Borla, 1992, 301 pp.

In medio Ecclesiae. Miscel·lània en homenatge al Prof. Dr. Isidre Gomà i Civit a cura de Josep Rius-Camps, Jordi Sánchez Bosch i Salvador Pié i Ninot, Barcelona 1989, 578 pp.

Pléroma. Salus carnis. Homenaje a Antonio Orbe, S.I. Ed. por Eugenio Romero Pose, con la colaboración de Josep Rius-Camps y Josep Montserrat Torrens, Santiago de Compostela 1990, 657 pp.

Rius-Camps, Comentari als Fets dels Apòstols, Vol. I: «Jerusalem»: Configuració de l/església judeocreient (Ac 1,1-5,42), Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya – Editorial Herder, 1991, 312 pp.

Rius-Camps, L’abdicació de Pere. Catequesi de Reixac sobre els Fets dels Apòstols (I). Primera part: Ac 1-12), Barcelona: Claret, 1993, 207 pp.

Rius-Camps, Comentari als Fets dels Apòstols, Vol. II: «Judea i Samaria»: Gènesi de l/església cristiana a Antioquia (Ac 6,1-12,25), Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya – Editorial Herder, 1993, 400 pp.

Pensar en diàleg. Miscel·lània en homenatge al Prof. Dr. Eusebi Colomer a cura de Josep Rius-Camps i Francesc Torralba Roselló, Barcelona 1994, 384 pp.

Rius-Camps, Comentari als Fets dels Apòstols, Vol. III: «Fins als confins de la terra»: Primera i segona fases de la missió al paganisme (Ac 13,1-18,23), Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya – Editorial Herder, 1995, 336 pp.

Orígenes. Tractat dels Principis. Introducció, text revisat, traducció i notes de Josep Rius-Camps, 2 vols. (Vols. 309 i 310), Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1998, 279 i 215 pp. respectivament

Rius-Camps, Comentari als Fets dels Apòstols, Vol. IV: D/Efes a Roma, amb marrada a Jerusalem: Tercera i quarta fases de la missió al paganisme (Ac 18,24-28,31), Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya, 2000, 404 pp.

Ignasi d’Antioquia. Cartes. Introducció, text revisat, traducció i notes de Josep Rius-Camps, 2 vols. (Vols. 327 i 328), Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1998, 265 i 311 pp. respectivament.

Rius-Camps – J. Read Heimerdinger, The Message of Acts in Codex Bezae. A Comparison with the Alexandrian Tradition. Vol. I. Acts 1.1-5.42: Jerusalem, London-New York: T&T Clark International 2004, 377 pp.; vol. II. Acts 6.1–12.25: From Judaea and Samaria to the Church in Antioch, London-New York: T&T Clark 2006, 400 pp.; vol. III. Acts 13.1-18.23: The Ends of the Earth. First and Second Phases of the Mission to the Gentiles, London-New York: T&T Clark 2007, 401 pp.; vol. IV. Acts 18.24–28.31: Rome, London-New York: T&T Clark 2009, 418 pp. Traducció al castellà en dos volums: El mensaje de los Hechos de los Apóstoles en el Códice Beza. Una comparación con la tradición alejandrina. Traducción de José Pérez Escobar. Tomo I: De Jerusalén a la Iglesia de Antioquía: Hechos 1–12, Estella (Navarra): Editorial Verbo Divino 2009, 773 pp.; tomo II: De Antioquía a los confines de la tierra, Roma: Hechos 13–28, Estella (Navarra): Editorial Verbo Divino 2010, 876 pp.

Orígenes. Comentari al Càntic dels Càntics. Introducció i traducció de J. Rius-Camps (Clàssics del Cristianisme 98), Barcelona: Proa 2004, 326 pp.

Rius-Camps, El Evangelio de Marcos: etapas de su redacción. Redacción jerosolimitaba, refundición a partir de Chipre, redacción final en Roma o Alejandría, Estella (Navarra): Verbo Divino 2008, 389 pp.

Lluc. Demostració a Teòfil. Evangeli i Fets dels Apòstols segons el Còdex Beza. Edició i traducció de Josep Rius-Camps i Jenny Read-Heimerdinger. Edició bilingüe, Barcelona: Fragmenta editorial 2009, 737 pp. Traducció al castellà: Lucas. Demostración a Teòfil. Evangelio y Hechos de los Apóstoles según el Códice Beza. Edición y traducción de Josep Rius-Camps y Jenny Read-Heimerdinger. Edición bilingüe, Barcelona: Fragmenta editorial 2012, 759 pp. Traducció a l’anglès: Luke’s Demonstration to Theophilus. The Gospel and the Acts of the Apostles According to Codex Bezae. Edited by Josep Rius-Camps and Jenny Read-Heimerdinger. English translation by Helen Dunn and Jenny Read-Heimerdinger, London-New York, Bloomsbury T & T Clark 2013, 677 pp.

Josep Rius-Camps, Diari de Teòfil. La Demostració de Lluc (Evangeli i Fets dels Apòstols) narrada per Teòfil a la seva mare, Barcelona: Fragmenta editorial 2011, 317 pp.

Ignasi Moreta, Converses amb Josep Rius-Camps, Barcelona: Fragmenta editorial 2014, 248 pp. Traducció al castellà: Ignasi Moreta, Coversaciones con el biblista Josep Rius-Camps, Barcelona: Fragmenta editorial 2014, 252 pp.

 A Gospel Synopsis of the Greek Text of Matthew, Mark and Luke. A Comparison of Codex Bezae and Codex Vaticanus, edited by Jenny Read-Heimerdinger and Josep Rius-Camps. In Collaboration with Enric Muñarch, Leiden: Brill 2014, 315 pp. dobles.

 

b) Articles científics

«Epístola als Hebreus» (traducció catalana de l’original grec), Bíblia, Barcelona: Fundació Bíblica Catalana, 1968.

«Comunicabilidad de la naturaleza de Dios según Orígenes» I, OChP XXXIV (1968) 5-37

«Comunicabilidad de la naturaleza de Dios según Orígenes» II, OChP XXXVI (1970) 201-247

«Comunicabilidad de la naturaleza de Dios según Orígenes» III, OChP XXXVIII (1972) 430-453

«La suerte final de la naturaleza corpórea según el Peri Archon de Orígenes», Vetera Christianorum 10 (1973) 1-14

«Orígenes y su reflexión sobre la Trinidad», La Trinidad en la tradición prenicena (Semanas de Estudios Trinitarios 7), Salamanca 1973, pp. 191-213

«Els carismes, signes de la presència de l’Esperit en la comunitat cristiana», De la fe a la teologia, Barcelona (Facultat de Teologia) 1973, pp. 155-192

«Comunicabilidad de la naturaleza de Dios según Orígenes» IV, Orientalia Christiana Periodica XL (1974) 344-363

«Orígenes y Marción. Carácter preferentemente antimarcionita del Prefacio y del Segundo Ciclo del Peri Archon», Origeniana (Quaderni di «Vetera Christianorum» 12), Bari 1975, pp. 297-312

«Las Pseudoclementinas. Bases filológicas para una nueva interpretación», Revista Catalana de Teologia I (1976) 79-158

«Memoria del hombre y memoria del Espíritu», Estudios Trinitarios 10 (1976) 13-49

«Las Cartas auténticas de Ignacio, el obispo de Siria», Revista Catalana de Teologia II (1977) 31-149

«Sucesión y ministerios en las Pseudoclementinas», Teología del sacerdocio. 9 La potestad de orden en los primeros siglos, Burgos 1977, pp. 165-215

«La interpolación en las Cartas de Ignacio. Contenido, alcance, simbología y su relación con la Didascalía», RCatT II (1977) 285-371

«Breus comentaris exegètics al llibre de la Saviesa», La Bíblia dia a dia, Barcelona (Associació Bíblica de Catalunya) 1980, pp. 399-416

«Qüestions sobre la doble obra lucana. I. La darrera pujada de Pau a Jerusalem: `desviació’ del camí cap a Roma», RCatT V (1980) 1-94

«Qüestions sobre la doble obra lucana. II. Qui és Joan, l’anomenat `Marc’?», RCatT V (1980) 297-329

«La hipótesis origeniana sobre el fin último. Intento de valoración», Archè e Telos. L/antropologia di Origene e di Gregorio di Nissa. Analisi storico-religiosa. Atti del Colloquio, Milano, 17-19 maggio 1979, Milano 1981, pp. 58-121

«Pastor d’ovelles sense pleta», Qüestions de Vida Cristiana 107 (1981) 20-29

«L’esdevenir de la teologia i del mètode teològic en els primers autors de llengua grega», El método en teología. Actas del I Symposion de Teología Histórica, València 1981, pp. 31-92

«Qüestions sobre la doble obra lucana. III. L’aparició/desaparició del `nosaltres’ en el llibre dels Fets: un simple procediment teològico-literari?», RCatT VI (1981) 1-40

«¿Constituye Lc 3,21-38 un sólo período? Propuesta de un cambio de puntuación», Biblica (Roma) 65 (1984) 189-209

«Qüestions sobre la doble obra lucana. IV. Lc 10,25-19,30: una perfecta estructura concèntrica dins la Secció del Viatge (9,51-19,46)», RCatT VIII (1983) 283-358

«Els Dotze i els Setanta», Butlletí de l/Associació Bíblica de Catalunya, suplement n. 3 (1983) 32-48

«Qüestions sobre la doble obra lucana. V. Estructura i funció significativa del Tercer Cicle o Secció de les Recognicions (Lc 6,12-9,50)», RCatT IX (1984) 269-329

«Fonts i formes del pensament origenià», Enrahonar 13 (1986) 57-83

«Jesús, el pueblo de Dios y la Iglesia según Lucas-Hechos. La iglesia cristiana alternativa al pueblo de Israel y a la iglesia judeocreyente», Misión abierta 5/6 (1986) 69-88

«¿Bautismo o confirmación?», Teología y Catequesis 21 (1987) 13-23

«Un papir litúrgic inspirat en Ignasi d’Antioquia?», Miscel·lània papirològica Ramon Roca-Puig (ed. S. Janeras), Barcelona 1987, pp. 285-292

«Praxis de los primeros creyentes. La ideología condiciona la misión», Misión abierta 3 (1987) 78-100

«L’elecció de Maties. Restauració pòstuma del nou Israel», RCatT XII (1987) 1-28

«Localisation à l’intérieur du De Principiis d’Origène-Rufin de certains extraits sur les êtres raisonnables conservés par Jerôme», Vigiliae Christianae 41 (1987) 209-225

«¿Subordinacianismo en Orígenes?», Origeniana Quarta. Die Referate des 4. Internationales Origeneskongresses (Innsbruck, 2.-6. September 1985) (ed. L. Lies), Inssbruck: Tyrolia Verlag, 1987, pp. 154-186

«Diversificación de los ministerios en el área siro-helenista: de Ignacio de Antioquía a las Constituciones Apostólicas», Teología y Magisterio (Verdad e Imagen 100), Salamanca: Sígueme, 1987, pp. 75-113

«Los diversos estratos redaccionales del Peri Archon de Orígenes», Recherches Augustiniennes XXII (1987) 5-65

«Pentecostés versus Babel. Estudio crítico de Hch 2», Filología Neotestamentaria I (1988) 35-61

«L’epistolari d’Ignasi d’Antioquia (I): Carta als Tral·lians», RCatT XIII (1988) 23-58

«Ignacio de Antioquía, ¿testigo ocular de la muerte y resurrección de Jesús?», Biblica 70 (1989) 449-473

«La Carta de Policarpo a los filipenses, ¿aval de la recopilación `policarpiana’ o credenciales del nuevo obispo Crescente?», Pléroma. Salus carnis. Miscelánea A. Orbe, Santiago de Compostela 1990, pp. 141-171

«L’epistolari d’Ignasi d’Antioquia (II): Carta als Romans», RCatT XIII (1988) 275-314

«El kai\ au0to/v en los encabezamientos lucanos, ¿una fórmula anafórica?», Filología Neotestamentaria II (1989) 187-192

«Els tres sumaris dels Fets dels Apòstols (Ac 2,41-47; 4,32-5,16 i 19,11-19)», In medio Ecclesiae. Miscel·lània I. Gomà: RCatT XIV (1989) 243-255

«Arcaísmos en la teología de Ignacio de Antioquía», Studia Patristica XXI, Leuven 1989, pp. 175-184

«L’epistolari d’Ignasi d’Antioquia (III): Carta als Magnesis», RCatT XV (1990) 239-270

«La figura de Pedro en la doble obra lucana», en R. Aguirre Monasterio (ed.), Pedro en la iglesia primitiva, Institución San Jerónimo – Editorial Verbo divino, 1991, pp. 61-99

«Els grup dels hel·lenistes i la missió», Butlletí de l/Associació Bíblica de Catalunya 40 (1991) 6-27

«Die echten Briefe des Ignatius von Antiochien», arran dels deu anys de l’aparició de l’obra The Four Authentic Letters of Ignatius, the Martyr, RCatT XVI/1 (1991) 67-103

«(Los) Orígenes del cristianismo. Perspectiva de Lucas (Hch I-XII)», Biblia y Fe XVIII (1992) 361-406

«Orígenes (de Alejandría) frente al desafío de los Gnósticos», Origeniana Quinta (ed. Robert J. Daly), Leuven, University Press-Peeters, 1992, pp. 57-78

«L’epistolari d’Ignasi d’Antioquia (IV): Carta espúria als Filadelfis, segona part de la primitiva carta d’Ignasi als Magnesis», RCatT XVII (1992) 43-84

«Els preveres, successors dels Apòstols, segons una singular tradició de Síria (Ignasi, Didascàlia, Constitucions Apostòliques)», Miscel·lània en honor del Cardenal Narcís Jubany i Arnau, Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1992, pp. 545-554

«El seguimiento de Jesús, «el Señor», y de su Espíritu en los Prolegómenos de la misión (Hch 1-12)», Estudios Bíblicos LI (1993) 73-116

«El discurs de Pere davant Corneli, interromput per l’Esperit Sant», Tradició i traducció de la paraula. Miscel·lània Guiu Camps, Montserrat: Associació Bíblica de Catalunya-Publicacions de l’Abadia de Monteserrat, 1993, pp. 169-188

«Conflictos en la iglesia primitiva», Exodo 19 (1993) 28-33

«María, la madre de Jesús, en los Hechos de los Apóstoles», Ephemerides Mariologicae 43 (1993) 263-275

«Origen lucano de la perícopa de la mujer adúltera (Jn 7,53-8,11)», Filología Neotestamentaria VI (1993) 149-176

«Las variantes de la recensión Occidental de los Hechos de los Apóstoles (I: Hch 1,1-3)», Filología Neotestamentaria VI (1993) 59-68

«Los presbíteros, como contradistintos del obispo, sucesores de los Apóstoles, según una singular tradición siríaca: Ignacio, Didascalía, Constituciones Apostólicas», Laurentianum 34 (1993) 209-225

«L’epistolari d’Ignasi d’Antioquia (V): Carta d’Ignasi als Efesis», RCatT XVIII (1993) 25-76

«Las variantes de la recensión Occidental de los Hechos de los Apóstoles (II: Hch 1,4-14)», Filología Neotestamentaria VI (1993) 219-230

«La misión hacia el paganismo avalada por el Señor Jesús y el Espíritu Santo (Hch 13-15)», Estudios Bíblicos LII (1994) 341-360

«Pablo y el grupo de «nosotros» en Filipos: dos proyectos de evangelización en conflicto (Hch 16,11-40)», Laurentianum LII (1994) 519-522

«Jesús y el Espíritu Santo conducen la misión hacia Europa (Hch 16,1-18,22)», Estudios Bíblicos LII (1994) 517-533

«Las variantes de la recensión Occidental de los Hechos de los Apóstoles (III: Hch 1,15-26)», Filología Neotestamentaria VII (1994) 53-64

«”Realitat” o “aparença”: el ser o no ser del Cristianisme, segons Ignasi, el bisbe de Síria», J. Rius-Camps – F. Torralba Roselló (edd.), Pensar en diàleg. Miscel·lània en homenatge al Prof. Dr. Eusebi Colomer, dins RCatT XIX (1994) 67-78

«Las variantes de la recensión Occidental de los Hechos de los Apóstoles (IV: Hch 2,1-13)», Filología Neotestamentaria VII (1994) 197-208

«Tres comunitats presidides per dones en els Fets dels Apòstols», Butlletí de l/Associació Bíblica de Catalunya Suplement n. 7 (1994) 105-120

«Cuatro paradigmas del Pentateuco refundidos en los Hechos de los Apóstoles», Estudios Bíblicos LIII (1995) 25-54

«Indicios de una redacción muy temprana de las cartas auténticas de Ignacio (ca. 70-90 d.C.)», M. Simonetti – P. Siniscalco (edd.), Studi sul Cristianesimo antico e moderno in onore de Maria Grazia Mara, dins Augustinianum XXXV (1995) 199-214

«Ortodòxia o ortopraxi? El concepte d’heretgia en els primers segles del Cristianisme», Qüestions de Vida Cristiana 176 (1995) 7-18

«Las variantes de la recensión Occidental de los Hechos de los Apóstoles (V: Hch 2,14-40)», Filología Neotestamentaria VIII (1995) 63-78

«Le substrat grec de la version latine des Actes dans le codex de Bèze», en D. C. Parker and C. B. Amphoux (edd.),Codex Bezae. Studies from the Lunel Colloquium. June 1994, E. J. Brillx Leiden – New York – Köln, 1996, pp. 271-295

«El protognosticismo de los docetas en las cartas de Ignacio, el obispo de Siria (IEph-ISm e ITr), y sus conexiones con los evangelios contemporáneos», Studia Patristica XVI, pp. 172-195

«Las variantes de la recensión Occidental de los Hechos de los Apóstoles (VI: Hch 2,41-47)», Filología Neotestamentaria VIII (1995) 199-208

«Las variantes de la recensión Occidental de los Hechos de los Apóstoles (VII: Hch 3,1-26)», Filología Neotestamentaria IX (1996) 61-76

«L’epistolari d’Ignasi d’Antioquia (VI): Carta espúria als Esmirnesos, segon part de la primitiva Carta d’Ignasi als Efesis», RCatT XXI (1996) 19-55

«Una obra desencuadernada durante casi dos milenios» i «Los Hechos de los Apóstoles, segunda parte del tercer Evangelio», en J. Rius-Camps (coord.) «La obra de Lucas», Reseña Bíblica 10 (1996) 31-35 i 36-44

«Las variantes de la recensión Occidental de los Hechos de los Apóstoles (VIII: Hch 4,1-22)», Filología Neotestamentaria IX (1996) 201-216

«La compareixença de Pau davant l’Areòpag d’Atenes: primer contacte del cristianisme amb la filosofia grega», La Bíblia i el Mediterrani II, Barcelona 1997, pp. 203-223

«Dos versiones divergentes de la llamada de los primeros discípulos (Lc 5,1-11) según D05 (d) y P75-B03 (vg)», Patrimonium fidei, Festschrift für Magnus Löhrer und Pius-Ramon Tragan, edd. Marinella Perroni i Elmar Salmann, Roma: Studia Anselmiana, 1997, pp. 437-453

«L’evangelista Mateu i l’apòstol Ignasi en confrontació amb els cercles docetes de Síria», Fe i teologia en la història. Estudis en honor del Prof. Dr. Evangelista Vilanova, a cura de Joan Busquets i Maria Martinell, Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya – Istituto per le Scienze Religiose (Bologna) –Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1997, pp. 287-301

«Las variantes de la recensión Occidental de los Hechos de los Apóstoles (IX: Hch 4,23-31)», Filología Neotestamentaria X (1997) 99-104

«L’epistolari d’Ignasi d’Antioquia (VII): Carta espúria a Policarp, part de la cloenda de la primitiva Carta d’Ignasi als Efesis», RCatT XXII (1997) 1-45

«Les variants de la recensió Occidental de l’Evangeli de Marc (I) (Mc 1,1-15)», RCatT XXII/1 (1997) 163-177

«Les variants de la recensió Occidental de l’Evangeli de Marc (II) (Mc 1,16-28)», RCatT XXII/2 (1997) 409-419

«Les variants de la recensió Occidental de l’Evangeli de Marc (III) (Mc 1,29-39)», RCatT XXIII/1 (1998) 195-205

«Simón (Pedro) se autoexcluye de la llamada de Jesús al seguimiento», Estudios Bíblicos LVII (1999) 565-587

«Las variantes de la recensión Occidental de los Hechos de los Apóstoles (X: Hch 4,32-5,16)», Filología Neotestamentaria XI (1998) 107-122

«Les variants de la recensió Occidental de l’Evangeli de Marc (IV) (Mc 1,40-2,17)», RCatT XXIII/2 (1998) 401-419

«La utilización de la Profecía de Joel (Jl 2,28-32a LXX) en el Discurso de Pedro (Hch 2,14-21): Estudio Comparativo de Dos Tradiciones Manuscritas», en D.G.K. Taylor (ed.), Studies in the Early Text of the Gospels and Acts, The Papers of the First Birmingham Colloquium on the Textual Criticism of the New Testament, Birmingham: Birmingham University Press, 1999, pp. 245-270

«Les variants del text Occidental de l’Evangeli de Marc (V) (Mc 2,18-3,7a)», RCatT XXIV/1 (1999) 215-230

«Las variantes del texto Occidental de los Hechos de los Apóstoles (XI: Hch 5,17-42)», Filología Neotestamentaria XII (1999) 107-121

«Les variants del text Occidental de l’Evangeli de Marc (VI-VII) (Mc 3,7b-4,35)», RCatT XXIV/2 (1999) 419-459

«Las variantes del texto Occidental de los Hechos de los Apóstoles (XII: Hch 6,1-7,22)», Filología Neotestamentaria XIII (2000) 89-109

«El ciego de Betsaida/Betania (Mc 8,22-26)», Estudios Bíblicos 58 (2000) 289-307

«La fracció del pa (sense copa eucarística), ¿gest distintiu de les comunitats lucanes?, en La humanitat a la recerca de Déu Miscel·lània en homenatge al Prof. Dr. Josep M. Rovira Bellosos, dins RCatT 25 (2000) 81-93

«Las variantes de la recensión Occidental de los Hechos de los Apóstoles (XIII: Hch 7,23-8,1a)», Filología Neotestamentaria XIV (2001) 131-148

«Les variants del text Occidental de l’Evangeli de Marc (VIII) (Mc 4,35-5,20)», RCatT XXVI/1 (2001) 169-186

«El pluralisme de les comunitats primitives en l’obra de Lluc i la seva actualitat», en A. Bosch Veciana (dir.), El futur del cristianisme, Sabadell 2001, pp. 95-107

«Les variants del text Occidental de l’Evangeli de Marc (IX) (Mc 5,21-6,6)», RCatT XXVI/2 (2001) 365-383

Rius-Camps – J. Read-Heimerdinger, «The Variant Readings of the Western Text of the Acts of the Apostles (XIV: Acts 8:1b-40)», Filología Neotestamentaria XV (2002) 111-132

«La curación del ciego Bartimeo (Mc 10,46-52). Análisis narrativo», en R. Aguirre (ed.), Los milagros de Jesús. Perspectivas metodológicas plurales, Estella (Navarra): Verbo divino, 2002, pp. 231-246

Read-Heimerdinger – J. Rius-Camps, «Emmaous or Oulammaous? Luke’s Use of the Jewish Scriptures in the Text of Luke 24 in Codex Bezae», RCatT XXVII/1 (2002) 23-42

«Les variants del text Occidental de l’Evangeli de Marc» (X) (Mc 6,6b-31)», RCatT XXVII/1 (2002) 185-202

«Les variants del text Occidental de l’Evangeli de Marc» (XI) (Mc 6,32-52)», RCatT XXVII/2 (2002) 451-464

«The Spelling of Jerusalem in the Gospel of John: The Significance of Two Forms in Codex Bezae», New Testament Studies 48 (2002) 84-94

«La comunidad cristiana del obispo de Siria, Ignacio, gravemente amenazada por los poderosos círculos docetas y judaizantes», en J. J. Fernández Sangrador – S. Guijarro Oporto (coord.), Plenitudo Temporis. Miscelánea Homenajo al Prof. Dr. Ramón Trevijano-Echevarría, Salamanca: Pubicaciones Universidad Pontificia, 2002, pp. 269-279

«Orígenes  (c. 185-251)», en Lluís Font (ed.), Història del pensament cristià. Quaranta figures, Barcelona: Fundació Josan Maragall 2002, pp. 119-146.

«Le Codex de Bèze. Une lecture différente de l’oeuvre de Luc», Dossiers d/Archéologie, «Saint Luc», 279 (Des. 2002-Gen. 2003) 56-63

«Les variants del text Occidental de l’Evangeli de Marc (XII) (Mc 6,53-7,23)», RCatT XXVIII/1 (2003) 197-212

«The Gradual Awakening of Paul’s Awareness of His Mission to the Gentiles», en T. Nicklas – M. Tilly (coord.), The Book of Acts as Church History. Text, Textual Traditions and Ancient Interpretations, Berlin-New York: Walter de Gruyter 2003, pp. 281-296

«Les variants del text Occidental de l’Evangeli de Marc (XIII) (Mc 7,24-8,9)», RCatT XXVIII/2 (2003) 471-488

«Le codex de Bèze : une lecture différente de l’œuvre de Luc», en Saint Luc, évangeliste et historien, Cahiers d/Archéologie 279 (2003) 56-63

«Les obstacles mis à la mission de Paul par le Seineur Jésus et le Saint Esprit, d’après les leçons du Codex de Bèze», en Ch.-B. Amphoux – J. K. Elliott (ed.), The New Testament Text in Early Christianity. Proceedings of the Lille colloquium, July 2000, Lausanne: Éditions du Zèbre, 2003, pp. 263-274

«Les variants del text Occidental de l’Evangeli de Marc (XIV) (Mc 8,10-9,1)», RCatT XXIX/1 (2004) 157-178

Rius-Camps – J. Read-Heimerdinger, «After the Death of Judas. A Reconsideration of the Status of the Twelve Apostles», RCatT XXIX/2 (2004) 305-333

«Les variants del text Occidental de l’Evangeli de Marc (XV) (Mc 9,2-29)», RCatT XXIX/2 (2004) 455-475

«La figura de Simó Pere i el seu procés de conversió en Lc-Ac», en A. Puig i Tàrrech (ed.), Perdó i Reconciliació en la tradició cristiana. Scripta Biblica 5 (2004) 67-90

«La fracción del pan, sin copa eucarística, característica de las comunidades lucanas», en J. Campos Santiago – V. Pastor Julián (eds.), Congreso internacional “Biblia, memoria histórica y encrucijada de culturas”. Actas, Zamora: Asociación Bíblica Española, 2004, pp. 486-503

«“Nazareno” y “Nazoreo”, con especial atención al Códice Bezae», en R. Pierri (ed.), Miscellanea Lino Cignelli (en premsa)

«L’home i la dona “afaiçonats segons la Imatge de Déu”, en el primer volum de l’obra de Lluc», Scripta Biblica

«El sisè dia de la cració de l’home i la dona “segons la Imatge de Déu”, en el primer volum de l’obra de Lluc», RCatT XXX/2 (2005)

Rius-Camps – J. Read-Heimerdinger, «The Variant Readings of the Western Text of the Acts of the Apostles (XV): (Acts 9:1-30)», Filología Neotestamentaria XVI (2003)

«El mesianismo de Jesús investigado por el rabino Lucas a partir de sus fuentes judías y cristianas. Un escrito a modo de “Demostración” (e0pi/deiciv) dirigido al sumo sacerdote Teófilo», Estudios Bíblicos

«Confrontación en la iglesia primitiva: el círculo hebreo y el helenista en la obra de Lucas (Evangelio y Hechos de los Apóstoles»